Wellington-based iwi Te Āti Awa and Taranaki Whānui have teamed up with Kahungunu Whānau Services and Housing First to tackle homelessness today at Waiwhetū Marae.

Leave a Reply